บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ


ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

1. “การประกันภัย” หมายความว่า บริษัทตกลงรับผิดชอบในวงเงินเอาประกันภัยเพื่อความ คุ้มครองการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าหรือสิ่งของให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่กำหนด ในกรณีเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ระหว่างการให้บริการในวงเงินเพียงจำกัดไว้ โดยลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองทุกครั้งที่มีการใช้บริการ ในวงเงินเอาประกันภัยในกรณีรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับรถยนต์กระบะ ไม่เกิน 20,000 บาท ในทุกกรณี

2. ผู้ใช้บริการขอรับรองและยอมรับว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ได้ขนส่งหรือใช้บริการเป็นสินค้าหรือสิ่งของ ที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ผู้ใช้บริการขนส่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือซึ่งมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ให้บริการย่อมมิอาจล่วงรู้ถึงความผิดต่อกฎหมายนั้นด้วย และมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดอย่างใด ๆ ร่วมกับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจึงไม่มีความผิดหรือต้องร่วมรับผิดชอบทุกกรณี ไม่ว่าความรับผิดในทางกฎหมาย หรือความรับผิดชอบต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลหลายคน หรือต่อความเสียหายทั้งหมดทั้งปวงร่วมกับผู้ใช้บริการแต่ประการใด

 

สินค้าหรือสิ่งของที่ต้องห้ามขนส่งในการใช้บริการ

1. บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด

2. บรรดาชิ้นส่วนมนุษย์ หรือเถ้ากระดูกมนุษย์

3. อาวุธปืน อาวุธยุทธภัณฑ์ ระเบิด หรืออุปกรณ์จุดระเบิดทุกประเภท เช่น ดินระเบิด เป็นต้น

4. สิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น สินค้าปลอมแปลง สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สารเสพติดหรือยาเสพติด ทรัพย์สิน ต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบ หรือผิดต่อบทบัญญัติใด ๆ ของรัฐบาล รวมถึงอาจมีไว้ในโดยครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มีข้อห้ามเคลื่อนย้ายหรือขนส่งโดยผิดกฎหมายไม่ว่าทั้งหมด

5. สิ่งของที่เสื่อมค่าง่ายหรือสิ่งที่เน่าเสียง่ายกว่าปกติ โดยปกติปถุชนคนธรรมดาทั่วไปยอมรู้และทราบดี

6. วัตถุไวไฟทุกชนิด เช่น ก๊าซแอลพีจี ก๊าซเอ็นจีวี เป็นต้น

 

การประกันความเสียหาย

1. ผู้ใช้บริการทั่วไป รับผิดชอบในวงเงิน

1.1 รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

1.2 รถยนต์กระบะ ไม่เกิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

2.ผู้ใช้บริการธุรกิจ รับผิดชอบในวงเงิน

2.1 รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2.2 รถยนต์กระบะ ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

 

ข้อยกเว้นในความรับผิดของผู้ให้บริการ

กรณีที่ผู้ใช้บริการหรือตัวแทนแล้วแต่กรณี ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานข้อมูลที่ชัดแจ้งของผู้ใช้บริการที่ได้ขนส่งสินค้า หรือสิ่งของตามที่ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ ในกรณีที่ต้องการติดตามสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งไปแล้ว ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าหรือสิ่งของในความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

การเรียกร้องค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการจะต้องมีการดำเนินการภายใน 3 วัน นับแต่เวลาที่การขนส่งสินค้าหรือสิ่งของเสร็จสิ้น หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

การร้องเรียนหรือข้อแนะนำ

ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือข้อแนะนำหรือข้อติชมอย่างใด ๆ เพื่อดำเนินการ ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพ แนะนำการให้บริการ หรือเรื่องอื่น ๆ ได้ที่

Call Center Tel : 02-944-4763-4, 098-263-0488 ID LINE : @vingsoofud Email : sanyaservice@gmail.com

 

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

ผู้ให้บริการของสงวนสิทธิในการแจ้งล่วงหน้าถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งอย่างใดในข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้ โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์ www.vingsoofud.net