บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

บริการของเรา


บริการของเรา

แบบที่ 1 โดยรถจักรยานยนต์

 

บริการรับ – ส่งเอกสาร

เปิดให้บริการทุกวัน

พื้นที่ปฏิบัติงาน

1. กรุงเทพมหานคร 50 เขต (เหมาจุด จุดละ 100 บาท)

2. ปริมณฑล 3 จังหวัด (เหมาจุด จุดละ 200 บาท)

2.1 จังหวัดนนทบุรี

2.2 จังหวัดปทุมธานี

2.3 จังหวัดสมุทรปราการ

3. รายละเอียดการบริการ

3.1 ไป - กลับ คิดเพิ่ม 100 บาท / จุด

3.2 กรณีงานด่วน ที่กำหนดเวลา คิดเพิ่ม 100 บาท / จุด

3.3 กรณี รอ ทุก 1 ชั่วโมง คิดเพิ่ม ชั่วโมงละ 100 บาท / จุด

หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ

3.4 เครดิตไม่เกิน 30 วัน วางบิล ทุกวันที่ 1 – 3 ของเดือน

3.5 สั่งงานล่วงหน้า 1 วัน หรือภายในวัน ไม่เกินเวลา 10.00 น.

3.6 จุดต่อเนื่องคิดเพิ่ม 50 บาท

3.7 ราคานี้ยังไม่รวมค่าจอดรถตามอาคารต่าง ๆ

3.8 น้ำหนัก ไม่เกิน 10 กิโลกรัม / จุด

3.9 ขนาดไม่เกิน กXยXส 30X30X30 เซนติเมตร / จุด

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริงไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

แบบที่ 2 โดยรถ 5 ประตู

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 200 บาท

(0 - 300 กม.) + 13 บาท / กม.

(301 กม. ขึ้นไป) + 12 บาท / กม.

- น้ำหนักไม่เกิน 100 กก.

- ขนาดไม่เกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 100X100X80 ซม.

- บริการยกสินค้าขึ้นลงจากรถ ณ จุดจอดรับ

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป - กลับ คิดเพิ่ม 30%

- บริการช่วยขนของโดยคนขับ 100 บาท

- จุดต่อเนื่อง คิดเพิ่ม 50 บาท/จุด

- กรณีมีการรอ ทุก 1 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 100 บาท

หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ

- ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่าง ๆ (เบิกตามบิล)

อัตราค่าล่วงเวลา

22.00 – 06.00 น. คิดเพิ่ม 150 บาท / จุด

กรณียกเลิกงาน

- คิด 200 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

แบบที่ 3 โดยรถกระบะตู้ทึบ

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 450 บาท

(0 - 300 กม.) + 15 บาท / กม.

(301 กม. ขึ้นไป) + 13 บาท / กม.

- ขนาดไม่เกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 180X180X180 ซม.

- น้ำหนักไม่เกิน 1,000 กก.

- บริการยกสินค้าขึ้นลงจากรถ ณ จุดจอดรับ-ส่งสินค้า เท่านั้น

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป – กลับ คิดเพิ่ม 30%

- น้ำหนักเกิน 101 – 300 กก. คิดเพิ่ม 150 บาท บริการช่วยยกโดยคนขับ

- น้ำหนักเกิน 301 – 500 กก. คิดเพิ่ม 300 บาท บริการช่วยยกโดยคนขับ

- น้ำหนักเกิน 501 – 1,000 กก. คิดเพิ่ม 450 บาท บริการช่วยยกโดยคนขับ และผู้ช่วย รวม 2 คน

- จุดต่อเนื่อง คิดเพิ่ม 100 บาท/จุด

- กรณีมีการรอ ทุก 1 ชั่วโมง คิด ชั่วโมงละ 100 บาท

- ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่าง ๆ (เบิกตามบิล)

หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ

อัตราค่าล่วงเวลา

22.00 – 06.00 น. คิดเพิ่ม 200 บาท / จุด

กรณียกเลิกงาน

- คิด 400 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

 

แบบที่ 4 ขนย้ายทั่วไป โดยรถกระบะตู้ทึบ

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 500 บาท

(0 - 300 กม.) + 15 บาท / กม.

(301 กม. ขึ้นไป) + 13 บาท / กม.

- น้ำหนักไม่เกิน 1000 กก.

- ขนาดไม่เกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 180X180X180 ซม.

- บริการยกสินค้าขึ้นลงจากรถ ณ จุดจอดรับ-ส่งสินค้าเท่านั้น

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป - กลับ คิดเพิ่ม 30%

- บริการช่วยขนของโดยคนขับ คิดเพิ่ม 300 บาท

- บริการช่วยยกโดยคนขับ และผู้ช่วย รวม 2 คน คิดเพิ่ม 600 บาท

- จุดต่อเนื่อง คิดเพิ่ม 100 บาท/จุด

- กรณีมีการรอ ทุก 1 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 100 บาท

หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ

- ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่าง ๆ (เบิกตามบิล)

อัตราค่าล่วงเวลา

22.00 – 06.00 น. คิดเพิ่ม 200 บาท / จุด

กรณียกเลิกงาน

- คิด 500 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)