บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

บริการของเรา


บริการของเรา

แบบที่ 1 โดยรถจักรยานยนต์

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 40 บาท

- กิโลเมตรละ 7 บาท / จุด

- ขนาดไม่เกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 30X30X30 ซม.

น้ำหนักไม่เกิน 10 กก.

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป - กลับ คิดเพิ่ม 50%

- กรณีน้า หนักตั้งแต่ 11 – 30 กก. ขึ้นไป คิด 50 บาท / จุด

- ขนาดเกิน (กว้างXยาวXสูง) 31X31X31 ซม. คิด 50 บาท / จุด

- จุดต่อเนื่องคิดเพิ่ม 40 บาท/จุด

- ราคานี้ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่างๆ (เบิกตามบิล)

- กรณีมีการรอ ทุก 30 นาที คิด 50 บาท

หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ

อัตราค่าล่วงเวลา

22.00 – 06.00 น. คิดเพิ่ม 100 บาท / จุด

กรณียกเลิกงาน

- คิด 40 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

แบบที่ 2 โดยรถ 5 ประตู

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 200 บาท

(0 - 200 กม.) + 13 บาท / กม.

(201 กม. ขึ้นไป) + 12 บาท / กม.

- น้ำหนักไม่เกิน 100 กก.

- ขนาดไม่เกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 100X100X80 ซม.

- บริการยกสินค้าขึ้นลงจากรถ ณ จุดจอดรับ

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป - กลับ คิดเพิ่ม 25%

- บริการช่วยขนของโดยคนขับ 100 บาท

- จุดต่อเนื่อง คิดเพิ่ม 50 บาท/จุด

- กรณีมีการรอ ทุก 1 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 100 บาท

หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ

- ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่าง ๆ (เบิกตามบิล)

- ยังไม่รวมค่าทางด่วน (เบิกตามบิล)

อัตราค่าล่วงเวลา

22.00 – 06.00 น. คิดเพิ่ม 100 บาท / จุด

กรณียกเลิกงาน

- คิด 200 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

แบบที่ 3 โดยรถกระบะตู้ทึบ

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 380 บาท

(0 - 200 กม.) + 15 บาท / กม.

(201 กม. ขึ้นไป) + 13 บาท / กม.

- ขนาดไม่เกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 180X180X180 ซม.

- น้ำหนักไม่เกิน 1,000 กก.

- บริการยกสินค้าขึ้นลงจากรถ ณ จุดจอดรับ-ส่งสินค้า เท่านั้น

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป – กลับ คิดเพิ่ม 25%

- น้ำหนักเกิน 101 – 300 กก. คิดเพิ่ม 150 บาท บริการช่วยยกโดยคนขับ

- น้ำหนักเกิน 301 – 500 กก. คิดเพิ่ม 300 บาท บริการช่วยยกโดยคนขับ

- น้ำหนักเกิน 501 – 1,000 กก. คิดเพิ่ม 450 บาท บริการช่วยยกโดยคนขับ และผู้ช่วย รวม 2 คน

- จุดต่อเนื่อง คิดเพิ่ม 100 บาท/จุด

- กรณีมีการรอ ทุก 1 ชั่วโมง คิด ชั่วโมงละ 100 บาท

หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ

- ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่าง ๆ (เบิกตามบิล)

- ยังไม่รวมค่าทางด่วน (เบิกตามบิล)

อัตราค่าล่วงเวลา

22.00 – 06.00 น. คิดเพิ่ม 200 บาท / จุด

กรณียกเลิกงาน

- คิด 380 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

 

แบบที่ 4 ขนย้ายทั่วไป โดยรถกระบะตู้ทึบ

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 480 บาท

(0 - 200 กม.) + 15 บาท / กม.

(201 กม. ขึ้นไป) + 13 บาท / กม.

- น้ำหนักไม่เกิน 1000 กก.

- ขนาดไม่เกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 180X180X180 ซม.

- บริการยกสินค้าขึ้นลงจากรถ ณ จุดจอดรับ-ส่งสินค้าเท่านั้น

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป - กลับ คิดเพิ่ม 25%

- บริการช่วยขนของโดยคนขับ คิดเพิ่ม 300 บาท

- บริการช่วยยกโดยคนขับ และผู้ช่วย รวม 2 คน คิดเพิ่ม 600 บาท

- จุดต่อเนื่อง คิดเพิ่ม 100 บาท/จุด

- กรณีมีการรอ ทุก 1 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 100 บาท

หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ

- ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่าง ๆ (เบิกตามบิล)

- ยังไม่รวมค่าทางด่วน (เบิกตามบิล)

อัตราค่าล่วงเวลา

22.00 – 06.00 น. คิดเพิ่ม 200 บาท / จุด

กรณียกเลิกงาน

- คิด 480 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)