บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

บริการของเรา


บริการของเรา

แบบที่ 1 โดยรถจักรยานยนต์

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 35 บาท

(0 – 30 กม.) +7 บาท / กม.

(31 กม. ขึ้นไป) +9 บาท / กม.

- ขนาดไม่เกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 30X30X30 ซม.

- น้ำหนัก ไม่เกิน 10 กก.

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป - กลับ ไม่เกิน 40 กม. คิดเพิ่ม 50 บาท

- ไป - กลับ เกิน 41-80 กม. คิดเพิ่ม 100 บาท

- ไป - กลับ เกิน 81-100 กม. คิดเพิ่ม 150 บาท

- ไป - กลับ เกิน 101 กม. คิดเพิ่ม 200 บาท

- กรณีน้ำหนัก ตั้งแต่ 11 – 30 กก. ขึ้นไป คิดเพิ่ม 100 บาท / จุด

- ขนาดเกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 31X31X31 ซม. คิดเพิ่ม 100 บาท / จุด

- จุดต่อเนื่อง คิดเพิ่ม 25 บาท / จุด

- ราคานี้ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่าง ๆ (เบิกตามบิล)

- กรณีมีรอ ทุก 30 นาที คิดเพิ่ม 50 บาท

** หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ **

อัตราค่าล่วงเวลา

22.00 – 06.00 น. คิดเพิ่ม 100 บาท / จุด

กรณียกเลิกงาน

- คิด 35 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

แบบที่ 2 โดยรถ 5 ประตู

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 200 บาท

(0 - 300 กม.) + 13 บาท / กม.

(301 - 500 กม.) + 12 บาท / กม.

(501 กม. ขึ้นไป) + 11 บาท / กม.

- น้ำหนักไม่เกิน 100 กก.

- ขนาดไม่เกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 100X100X80 ซม.

- บริการยกสินค้าขึ้นลงจากรถ ณ จุดจอดรับ

– ส่งสินค้าเท่านั้น

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป - กลับ ไม่เกิน 150 กม. คิดเพิ่ม 100 บาท

- ไป - กลับ เกิน 151-250 กม. ขึ้นไป คิดเพิ่ม 200 บาท

- ไป - กลับ เกิน 251 ก.ม. ขึ้นไป คิดเพิ่ม 300 บาท 

- บริการช่วยขนของโดยคนขับ 100 บาท

- เพิ่มจุดส่ง 50 บาท

- กรณีมีการรอ ทุก 1 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 100 บาท

หมายเหตุ พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ

- ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่าง ๆ (เบิกตามบิล)

- ยังไม่รวมค่าทางด่วน (เบิกตามบิล)

อัตราค่าล่วงเวลา

22.00 – 06.00 น. คิดเพิ่ม 150 บาท / จุด

กรณียกเลิกงาน

- คิด 200 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

แบบที่ 3 โดยรถกระบะตู้ทึบ

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 450 บาท

(0 - 300 กม.) + 15 บาท / กม.

(301 - 500 กม.) + 14 บาท / กม.

(501 กม. ขึ้นไป) + 13 บาท / กม.

- ขนาดไม่เกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 170X180X170 ซม.

- น้ำหนักไม่เกิน 1,000 กก.

- บริการยกสินค้าขึ้นลงจากรถ ณ จุดจอดรับ-ส่งสินค้า เท่านั้น

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป – กลับ ไม่เกิน 150 กม. คิดเพิ่ม 200 บาท

- ไป- กลับ เกิน 151-250 กม. คิดเพิ่ม 300 บาท 

- ไป- กลับ เกิน 251 กม. ขึ้นไป คิดเพิ่ม 400 บาท 

- น้ำหนักเกิน 101 – 300 กก. คิดเพิ่ม 150 บาท บริการช่วยยกโดยคนขับ

- น้ำหนักเกิน 301 – 500 กก. คิดเพิ่ม 300 บาท บริการช่วยยกโดยคนขับ

- น้ำหนักเกิน 501 – 1,000 กก. คิดเพิ่ม 450 บาท บริการช่วยยกโดยคนขับ และผู้ช่วย รวม 2 คน

- เพิ่มจุดส่ง คิดเพิ่ม 100 บาท

- กรณีมีการรอ ทุก 1 ชั่วโมง คิด ชั่วโมงละ 100 บาท

- ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่าง ๆ (เบิกตามบิล)

- ยังไม่รวมค่าทางด่วน (เบิกตามบิล)

หมายเหตุ พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ

อัตราค่าล่วงเวลา

22.00 – 06.00 น. คิดเพิ่ม 200 บาท / จุด

กรณียกเลิกงาน

- คิด 300 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)