บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

แบบที่ 1 โดยรถจักรยานยนต์


แบบที่ 1 โดยรถจักรยานยนต์

แบบที่ 1 โดยรถจักรยานยนต์

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 40 บาท

- 1 - 30 ก.ม. + 8 บาท / ก.ม.

- 31 ก.ม. ขึ้นไป + 9 บาท / ก.ม.

- ขนาดไม่เกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 30X30X30 ซ.ม.

น้ำหนักไม่เกิน 0 - 10 ก.ก.

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป - กลับ คิดเพิ่ม 50%

- กรณีน้ำหนัก ตั้งแต่ 11 – 30 ก.ก. ขึ้นไป คิดเพิ่ม 50 บาท / จุด

- ขนาดเกิน (กว้างXยาวXสูง) 35X35X35 ซ.ม. คิดเพิ่ม 50 บาท / จุด

- กรณีมีการรอ ทุก 30 นาที คิดเพิ่ม 50 บาท

หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ )

- ราคานี้ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่างๆ (เบิกตามบิล)

กรณียกเลิกงาน

- คิด 40 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)