บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

แบบที่ 2 โดยรถ 5 ประตู


แบบที่ 2 โดยรถ 5 ประตู

แบบที่ 2 โดยรถ 5 ประตู

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 200 บาท

(0 - 200 กม.) + 13 บาท / กม.

(201 - 300 กม.) + 12 บาท / กม.

(301 กม. ขึ้นไป) + 11 บาท / กม.

- น้ำหนักไม่เกิน 100 ก.ก.

- ขนาดไม่เกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 100X100X80 ซม.

- บริการยกสินค้าขึ้นลงจากรถ ณ จุดจอดรับ-ส่งสินค้าเท่านั้น

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป - กลับ คิดเพิ่ม 25%

- บริการช่วยขนของโดยคนขับ คิดเพิ่ม 100 บาท

- จุดต่อเนื่อง คิดเพิ่ม 50 บาท/จุด

- กรณีมีการรอ ทุก 1 ชั่วโมง คิดเพิ่ม ชั่วโมงละ 100 บาท

หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ )

- ราคานี้ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่าง ๆ (เบิกตามบิล)

อัตราค่าล่วงเวลา

ตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น. คิดเพิ่ม 100 บาท / จุด

กรณียกเลิกงาน

- คิด 200 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)