บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

แบบที่ 4 โดยรถกระบะตู้ทึบ


แบบที่ 4 โดยรถกระบะตู้ทึบ

แบบที่ 4 โดยรถกระบะตู้ทึบ

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 400 บาท

(0 - 100 ก.ม.) + 15 บาท / ก.ม.

(101 ก.ม.ขึ้นไป) + 14 บาท / ก.ม.

- ขนาดไม่เกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 180X180X180 ซ.ม.

- น้ำหนักไม่เกิน 0 - 1500 ก.ก.

- บริการยกสินค้าขึ้นลงจากรถ ณ จุดจอดรับ-ส่งสินค้าเท่านั้น

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป – กลับ คิดเพิ่ม 20 %

- จุดต่อเนื่อง คิดเพิ่ม 200 บาท / จุด

- บริการช่วยยกโดยคนขับ คิดเพิ่ม 150 บาท  น้ำหนัก  100 - 300 ก.ก.

- บริการช่วยยกโดยคนขับ คิดเพิ่ม 300 บาท  น้ำหนัก  301 - 500 ก.ก.

- บริการช่วยยกโดยคนขับ และผู้ช่วย รวม 2 คน คิดค่ายก 450 บาท  น้ำหนัก  501 - 1000 ก.ก.

- บริการช่วยยกโดยคนขับ และผู้ช่วย รวม 2 คน คิดค่ายก 600 บาท  น้ำหนัก  1001 - 1500 ก.ก.

- ค้างคืน คิดเพิ่ม 300 บาท

- กรณีมีการรอ ทุก 1 ชั่วโมง คิดเพิ่ม ชั่วโมงละ 100 บาท

  หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ 

- ราคานี้ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่าง ๆ (เบิกตามบิล)

อัตราค่าล่วงเวลา

  ตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น. คิดเพิ่ม 100 บาท / จุด

กรณียกเลิกงาน

- คิด 400 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)