บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

แบบสั่งซื้อสินค้าทั่วไป


แบบสั่งซื้อสินค้าทั่วไป

บริการเรียกรถ-เดินทาง

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 35 บาท

  (0-30 ก.ม.) + 7 บาท / ก.ม.

  (31 ก.ม. ขึ้นไป) + 8 บาท / ก.ม.

- ขนาดไม่เกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 30X30X30 ซม.

น้ำหนักไม่เกิน 10 กก.

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป - กลับ คิดเพิ่ม 50%

- กรณีน้ำหนัก ตั้งแต่ 11 – 30 กก. ขึ้นไป คิดเพิ่ม 50 บาท / จุด

- ขนาดเกิน (กว้างXยาวXสูง) 31X31X31 ซม. คิดเพิ่ม 50 บาท / จุด

- กรณีมีการรอ ทุก 30 นาที คิดเพิ่ม 50 บาท

หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ )

- ราคานี้ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่างๆ (เบิกตามบิล)

อัตราค่าล่วงเวลา

ตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น. คิดเพิ่ม 50 บาท / จุด

กรณียกเลิกงาน

- คิด 35 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)