บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

PDPA


PDPA

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท วิ่ง สู้ ฟัด จำกัด และ บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวิรี่ จำกัด

 

บริษัท วิ่ง สู้ ฟัด จำกัด และ บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวิรี่ จำกัด จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และจะดำเนินการให้สอดคล้องกับ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

 

นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท วิ่ง สู้ ฟัด จำกัด และ บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวิรี่ จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่อยู่ในสถานะ ลูกค้า ลูกจ้าง หรือ บุคคลอื่นที่ บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล
“ข้อมูลส่วนบุคคลละเอียดอ่อน” (Sensitive personal data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ เป็นต้น หรือ ข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1 บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการ การปรับปรุงคุณภาพหรือประสิทธิภาพในการดำเนินการของบริษัท โดยขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
2 บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลละเอียดอ่อนตามมาตรา 26 โดยขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติ
3 บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับเจ้าของข้อมูล เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ สัญญาจ้างแรงงาน โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
4 บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ คำสั่งศาล โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
5 บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
6 บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคคล สถานที่ เพื่อการตรวจสอบการทุจริต และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
7 บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ข้างต้น เว้นแต่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
8 บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาการเก็บรักษา

1 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขหมายบัตรประชาชน ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลติดต่อทางโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสนทนาหรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่อยู่ทางกายภาพ โดยจะเก็บไว้เป็นระยะเวลาตลอดเวลาตามสัญญา 10 ปี ที่มีอยู่กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บไว้หลังจากสิ้นสุดสัญญาตามระยะเวลาสำหรับการใช้สิทธิเรียกร้องหรือดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด
2 บริษัทเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลลูกจ้าง ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขหมายบัตรประชาชน เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินได้ ผลการประเมินและการทดสอบที่เกี่ยวกับการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ผลคะแนนการศึกษา ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ ข้อมูลการใช้งานระบบต่างๆ ของบริษัท ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (Log, Traffic data) ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูล โดยจะเก็บไว้เป็นระยะเวลาตลอดเวลาตามสัญญาจ้างและหลังจากสิ้นสุดการจ้างอีกไม่เกิน 10 ปี หรือนานกว่านั้นตามที่กฎหมายกำหนด

 

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิดเผย

1 บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือมีเหตุที่กฎหมายกำหนด
2 บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทำการตามคำสั่งของบริษัท ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้
3 บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้กับบริษัทในเครือ พันธมิตร และคู่ค้าของบริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายและการตลาดแบบตรง สินเชื่อส่วนบุคคล ประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและดำเนินการทางการตลาด การติดต่อประชาสัมพันธ์ เสนอสินค้าหรือบริการ แจ้งข่าวสารต่างๆ โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเหตุอื่นที่กฎหมายกำหนด
4 บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กลุ่มบริษัทในเครือเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้
5 บริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมาย ในกรณีส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังนี้

- ขอเข้าถึง ขอรับสำเนา ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
- ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
- ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการลบ หรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวได้
- ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องอาศัยความยินยอม เจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ตามสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนโอกาสในการทำสัญญาหรือการทำนิติกรรมอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะนิติกรรมสัญญาเป็นกรณีไป

 

การใช้สิทธิดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัท วิ่ง สู้ ฟัด จำกดั และ บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด

เลขที่ 126/214 ซอยรามอินทรา 40 แยก 8 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

Email : sanyaservice@gmail.com (SSD), vingsoofud@gmail.com (VSF)

โทร : 02-944-4763, 02-944-4764, 098-263-0488